Puppies

Puppies

Scroll naar beneden voor Nederlandste tekst


Our goals with breeding and our expectiations of the buyer

Our goal is to breed healthy Weimaraners with attention for health, a beautiful appearance, a nice character and will to please. We breed Weimaraners with an English bloodline. We also hope that our breeding will increase the gene pool for more variation. The Weimaraner is an inquisitive dog who likes to work for you. This will manifest itself in a stable character.

We expect the buyer to have studied the breed and to realise that the Weimaraner is a very intelligent and energetic dog that you have to work with actively. We therefore think it is important that the buyer has enough time to challenge the dog both physically and mentally. We consider hunting to be an advantage, but also other sporting purposes as long as the dog gets enough exercise. We appreciate it if you are willing to run an occasional show with our dogs. We have also experienced the weimaraner as very sweet when dealing with young children, provided this is done in the right way. We do not regard couples with young children as an obstacle as long as the dog gets the necessary attention and challenges to which he is entitled.

When you purchase a pup, we’ll give you a membership of the Dutch association ‘Vereniging de Weimarse Staande Hond’ for the first year. This Association offers, among other things, a walk once or twice a year. Once a year it also holds a championship clubmatch where you have the opportunity to show your dog and take a behavioural test for which a certificate can be obtained. Furthermore, the ‘Vereniging de Weimarse Staande Hond’ also holds an annual Young Dog Day so that breeders can show their last litter. We would really appreciate it if you would like to be present here with your pup.

A puppy from Mistic Grace

A litter from ‘Mistic Grace’ requires a lot of preparation. Already months in advance the search for an adequate stud dog for our Misthy starts. The stud dog will be selected by us on health, beauty, hunting passion and a nice character. Our puppies are in possession of a pedigree and are registered with the Dutch Board of Directors.

The puppies are born in our living room and during the 7 to 8 weeks that they stay with us they are taken care of here as well. We strive to let the puppies get used to all kinds of circumstances in and around the house as much as possible. Ever since birth we hug and play a lot with our puppies. They also get acquainted with the hoover, lawn mower, television, driving a car and the doorbell. We also try to make the puppies house-trained through the newspaper method. Our puppies sleep at night in their kennel which is equipped with a dog crate where they can safely retreat to. In this way our puppies are often already used to sleeping in a crate at night. In our garden the puppies get acquainted with grass, sand and water. In the last weeks at our home we give the puppies different kinds of toys and introduce them to game.

Are you interested in a weimaraner from Mistic Grace after reading the above? Of course we think that’s great news.

Our pups are assigned on the basis of a behavioural test which is taken in the seventh week of life by a qualified behavioural therapist. Your family situation and your goals with the dog will be taken into account in the final assessment. Our pups fly out in the seventh to eighth week of life. To be eligible for a Mistic Grace puppy, you can register for the waiting list. You can always contact us by phone or via the contact form. We will then invite you for an introductory meeting at our home without any obligation. We choose with great care a suitable owner for our puppies. We would therefore like to point out that a place on our waiting list does not guarantee that a puppy will be available for you.

A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself.
-Josh Billings-

Doelen met de fok en onze verwachtingen van de koper

Ons doel is het fokken van gezonde Weimaraners waarbij aandacht is voor gezondheid, een mooi uiterlijk, een fijn karakter en will to please. Wij fokken in de basis Weimaraners met een Engelse bloedlijn. Daarnaast hopen wij met onze fok de genenpool te vergroten voor meer variatie. De Weimaraner is een leergierige hond die graag voor u werkt. Dit zal zich uiten in een stabiel karakter.

Van de koper verwachten wij dat deze zich verdiept heeft in het ras en zich realiseert dat de weimaraner een zeer intelligente en energieke hond is waar men actief mee aan de slag moet. Wij vinden het daarom belangrijk dat de koper genoeg tijd heeft om de hond zowel fysiek als geestelijk uit te blijven dagen. Wij beschouwen de jacht als een pré maar ook andere sportieve doeleinden voldoen zolang de hond aan genoeg beweging komt. Wij stellen het op prijs als u bereid bent af en toe een show te lopen met onze honden. Wij hebben de weimaraner tevens als zeer lief in de omgang met jonge kinderen ervaren, mits hier op de juiste manier mee wordt omgegaan. Wij beschouwen stellen met jonge kinderen niet als een hindernis zolang u de hond de noodzakelijke aandacht en uitdagingen biedt waar hij recht op heeft.

Bij de aanschaf van een pup geven wij u het eerste jaar een lidmaatschap van de Vereniging de Weimarse Staande Hond. Deze biedt onder andere één of twee keer per jaar een wandeling aan. Ook houdt deze één keer per jaar een Kampioenschapsclubmatch waarbij u de mogelijkheid krijgt om uw hond te showen en een gedragsproef af te leggen waar een certificaat voor kan worden behaald. Verder houdt de Vereniging de Weimarse Staande Hond ook een jaarlijkse Jonge-Hondendag zodat fokkers hun laatste nest kunnen showen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u hier met uw pup aanwezig zou willen zijn.

Een pup van Mistic Grace

Een nestje van Mistic Grace vereist veel voorbereiding. Al maanden van tevoren begint de zoektocht naar een adequate dekreu voor onze Misthy. De dekreu wordt door ons op gezondheid, schoonheid, jachtpassie en een deugdelijk karakter geselecteerd. Onze pups zijn in het bezit van een stamboom en staan geregistreerd bij De Raad van Beheer.

De pups worden bij ons thuis in de woonkamer geboren en gedurende de 7 tot 8 weken dat zij bij ons blijven worden zij hier ook verzorgd. Wij streven ernaar de pups zoveel mogelijk te laten wennen aan allerlei omstandigheden in en om het huis. Al vanaf de geboorte wordt er veel met onze pups geknuffeld en gespeeld. Ook maken zij kennis met de stofzuiger, grasmaaier, televisie, autorijden en de deurbel. Tevens trachten wij de pups alvast zindelijk te maken via de krantenmethode. Onze pups slapen ’s nachts in hun kennel welke voorzien is van een bench waar zij zich veilig in kunnen terugtrekken. Zodoende zijn onze pups vaak al gewend om ’s nachts in een bench te slapen. In onze tuin maken de pups kennis met gras, zand en water. In de laatste weken bij ons thuis geven we de pups verschillende soorten speelgoed en introduceren we hen met wild.

Bent u na het lezen van bovenstaande geïnteresseerd in een weimaraner van Mistic Grace? Dat vinden wij natuurlijk geweldig nieuws.

Onze pups worden toegewezen op basis van een gedragstest welke in de zevende levensweek wordt afgenomen door een gediplomeerd gedragstherapeut. Hierbij worden uw gezinssituatie en uw doelstellingen met de hond in het eindoordeel meegewogen. Onze pups vliegen uit in de zevende à achtste levensweek. Om in aanmerking te komen voor een pup van Mistic Grace kunt u zich inschrijven voor de wachtlijst. Hiervoor kunt u ons altijd telefonisch of via het contactformulier bereiken. Wij nodigen u dan uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons thuis. Wij kiezen met veel zorg een passende eigenaar uit voor onze pups. Wij willen u er daarom op attenderen dat een plaats op onze wachtlijst niet garandeert dat er een pup voor u beschikbaar is.